چهارشنبه, 1 آذر 1396

منواصلی


آگهی مناقصه

آگهی مناقصه
شهرداری مهربان
(مرحله اول) (نوبت اول)


شهرداری مهربان در نظر دارد مستندا" به مجوز شماره 4/94/634 مورخه 94/11/29 شورای اسلامی شهر مهربان انجام امورات خدمات شهری شهرداری را به مدت یک سال با تعداد 10 نفر کارگر ولوازم تنظیف با قیمت پایه 2/000/000/000ریال از طریق مناقصه به شرکت ذیصلاح واگذار نماید.متقاضیان می توانند برای دریافت اسناد ومدارک وشرایط مناقصه به امور مالی شهرداری مراجعه نمایند

تاریخ انتشار مرخله اول نوبت اول 95/03/24


تاریخ انتشار مرحله اول  نوبت دوم 95/03/31

آخرین مهلت ارائه پیشنهاد تاریخ 95/04/10 میباشد

                                              
                                 حیدری شهردار مهربان

DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0