چهارشنبه, 2 خرداد 1397

منواصلی


آگهی مناقصه

 

« آگهی مناقصه عمومی (مرحله اوّل - نوبت دوم)

شهرداري مهربان در نظردارد پروژه های عمرانی مشروحه ذیل را  ازطریق مناقصه عمومی و براساس فهرست بهای سال1397 به شرکتها و پیمانکاران واجدشرایط که دارای رتبه بندی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی می باشند به پیمان  واگذار نماید . لذا شرکت های متقاضی می توانند از تاریخ انتشار آگهی جهت دریافت اسناد و مدارک مناقصه با در دست داشتن مدارک شرکت جهت اخذ اسناد و مدارک مناقصه به دبیرخانه شهرداری مهربان مراجعه نموده و پس ار دریافت اسناد و مدارک  مناقصه پیشنهاد خود را با رعایت کلیه شرایط مندرج در اسناد مناقصه حداکثر تا آخر وقت اداری مورخــۀ 97/02/30 روز یکشنبه به دبیرخانه شهرداری تسلیم و رسید دریافت نمایند .

شرایط شرکت در مناقصه عمومی

1-توضیحات کامل در اسناد مناقصه درج شده است .

2-واریز مبلغ  5 % (پنج درصد)  به حساب شماره 2171120414009 سپرده شهرداری نزد بانک ملی شعبه مهربان و یا معادل آن ارائه  ضمانت نامه بانکی به عنوان سپرده شرکت در مناقصه

3- شهرداری مهربان در رد یا قبول هریک یا تمامی پیشنهادات مختار است .

4-  هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد .

5-  به پیشنهادات فاقد سپرده ، مبهم و مخدوش و شرایط دار ترتیب اثر داده نخواهد شد .

6- برندگان اول ، دوم و سوم مناقصه اگر حاضر به انعقاد قرارداد نشوند  سپرده آنان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد .

7- اعتبار پروژه ها از محل اعتبارات استانی می باشد .

8- تاریخ بازگشایی پیشنهادات 1397/02/31 راس ساعت 30/14 روز دوشنبه خواهد بود .

9-  حضور کلیه پیشنهاد دهندگان در جلسه بازگشائی پاکتها آ زاد است  .

پروژه های عمرانی :

1 ) اجرای پروژه آسفالت ریزی ورودی شهر با اعتبار                       2.316.000.000 ریال

2 ) اجرای پوشش کانال عمومی شهر ( کانال انقلاب ) با اعتبار      1.650.000.000 ریال

3 ) اجرای خط کشی معابر در شهر مهربان با اعتبار                           400.000.000 ریال

4 ) اجرای آسفالت ریزی خیابان کمربندی شرقی با اعتبار             3.000.000.000 ریال

چاپ نوبت اول  1397/02/10

چاپ نوبت دوم 1397/02/20   

                                                                               میکائیل عربی

                                                                                      سرپرست شهرداری مهربان


DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0