جمعه, 29 تير 1397
منواصلی

  آگهی مناقصه

   

  « آگهی مناقصه عمومی (مرحله دوم - نوبت دوم)

  شهرداري مهربان در نظردارد پروژه های عمرانی مشروحه ذیل را  ازطریق مناقصه عمومی و براساس فهرست بهای سال1397 به شرکتها و پیمانکاران واجدشرایط که دارای رتبه بندی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی می باشند به پیمان  واگذار نماید . لذا شرکت های متقاضی می توانند از تاریخ انتشار آگهی جهت دریافت اسناد و مدارک مناقصه با در دست داشتن مدارک شرکت جهت اخذ اسناد و مدارک مناقصه به دبیرخانه شهرداری مهربان مراجعه نموده و پس ار دریافت اسناد و مدارک  مناقصه پیشنهاد خود را با رعایت کلیه شرایط مندرج در اسناد مناقصه حداکثر تا آخر وقت اداری مورخــۀ 97/03/31روز پنج شنبه به دبیرخانه شهرداری تسلیم و رسید دریافت نمایند .

  شرایط شرکت در مناقصه عمومی

  1-توضیحات کامل در اسناد مناقصه درج شده است .

  2-واریز مبلغ  5 % (پنج درصد)  به حساب شماره 2171120414009 سپرده شهرداری نزد بانک ملی شعبه مهربان و یا معادل آن ارائه  ضمانت نامه بانکی به عنوان سپرده شرکت در مناقصه

  3- شهرداری مهربان در رد یا قبول هریک یا تمامی پیشنهادات مختار است .

  4-  هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد .

  5-  به پیشنهادات فاقد سپرده ، مبهم و مخدوش و شرایط دار ترتیب اثر داده نخواهد شد .

  6- برندگان اول ، دوم و سوم مناقصه اگر حاضر به انعقاد قرارداد نشوند  سپرده آنان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد .

  7- اعتبار پروژه ها از محل اعتبارات استانی می باشد .

  8- تاریخ بازگشایی پیشنهادات 1397/04/02 راس ساعت 14/30روز شنبه خواهد بود .

  9-  حضور کلیه پیشنهاد دهندگان در جلسه بازگشائی پاکتها آ زاد است  .

  پروژه های عمرانی :

  1 ) اجرای پروژه آسفالت ریزی ورودی شهر با اعتبار                       2.316.000.000 ریال

  2 ) اجرای پوشش کانال عمومی شهر ( کانال انقلاب ) با اعتبار      1.650.000.000 ریال

  3 ) اجرای آسفالت ریزی خیابان کمربندی شرقی با اعتبار             3.000.000.000 ریال

  انتشارآگهی مرحله دوم نوبت اول  1397/03/10

  انتشار آگهی مرحله دوم نوبت دوم 1397/03/21

                                                                                 میکائیل عربی

                                                                                        سرپرست شهرداری مهربان


  DOURAN Portal V4.6.0.0

  V4.6.0.0