پنج‌شنبه, 28 دی 1396

منواصلی


آگهی مزایده

آگهی مزایده

مرحله اول (نوبت اول)

شهرداری مهربان به استناد مصوبه شماره 19 مورخه 1396/09/08 شورای اسلامی شهر مهربان در نظر دارد یکدستگاه خودروی سواری پژو جی ال ایکس 405 مدل 83 به قیمت پایه 55/000/000 ریال از طریق مزایده به فروش برساند طالبین محترم میتوانند از تاریخ انتشار آگهی به مدت 10 روز تا پایان وقت اداری مورخه96/11/08 با مراجعه به امور مالی شهرداری نسبت به آگاهی ودریافت مدارک،اسناد وسایر شرایط در مزایده وبازدید خودروی فوق اقدام نمایند.

تاریخ چاپ مرحله اول نوبت اول :96/10/18

تاریخ چاپ مرحله اول نوبت دوم:96/10/28

                                                          درخشان

                                                                          شهردار مهربان


DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0